Charter

 

Charter (c)Anja©Anja

BeLymph wil patiënten met lymfoedeem en gezondheidswerkers die deze patiënten behandelen en steunen informeren. BeLymph heeft tot doel te communiceren over de beste beschikbare instrumenten voor het evalueren en behandelen van lymfoedeem. We gebruiken wetenschappelijke, klinische en technische kennis om de gezondheid, de veiligheid en kwaliteit van leven van patiënten met lymfoedeem te verbeteren.

Aangezien:

 • Het essentieel is voor gezondheidswerkers om de wetenschappelijke, klinische en technische kennis van hun respectieve disciplines in de lymfologie up-to-date te houden;
 • Het essentieel is om fundamenteel onderzoek te verrichten op het gebied van de lymfologie en de resultaten daarvan te vertalen naar de klinische praktijk. Het noodzakelijk is om hiervoor de nodige middelen te vinden en de actoren te ondersteunen;
 • Wij ervan overtuigd zijn dat de meest recente inzichten op het gebied van de lymfologie voortdurend naar de klinische praktijk moeten worden vertaald en dat de patiënt met lymfoedeem die de behandeling ondergaat betrokken moet worden bij het zorgproces;
 • De industrie betrokken bij de behandeling van lymfoedeem ook dient deel te nemen aan de verbetering van de zorg door te blijven luisteren naar de noden van patiënten met lymfoedeem;
 • Wij ervan overtuigd zijn dat de dagelijkse praktijk verbetert door het bundelen van informatie verkregen via samenwerking tussen verschillende experten op het gebied van de lymfologie, en door het overdragen van deze kennis aan lymfoedeempatiënten en gezondheidswerkers;
 1. Verbinden wij ons ertoe de meest recente wetenschappelijke, klinische en praktische kennis te verschaffen aan patiënten en gezondheidswerkers naar gelang hun behoeften.
 2. Verbinden wij ons ertoe te luisteren naar de vragen van patiënten, onderzoekers, gezondheidswerkers en de industrie, met als enige doel de behandeling van het lymfoedeem en zijn gevolgen te verbeteren, waarbij belangenverstrengeling vermeden dient te worden.
 3. Zullen de vergaderingen en alle documenten waarover een onderling akkoord bereikt is de basis vormen om ons project vorm te geven.
 4. Zullen de vergaderingen worden gehouden in een geest van uitwisseling en openheid teneinde gezondheidswerkers uit verschillende disciplines, patiënten en industrie bij elkaar te brengen.
 5. Zullen wij worden geleid door een wetenschappelijke aanpak, ons richten op niet-dogmatisch onderwijs en een kritische geest tentoonspreiden die ons toelaat de gevestigde waarden te bespreken en kritisch te beoordelen zonder beïnvloed te worden door indoctrinatie.
 6. Is onze vereniging op democratische wijze tot stand gekomen en waakt ervoor dogma’s buiten de deur te houden.
 7. Staan de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg centraal in de gedachtengang van BeLymph.


Overwegingen:

" Een theorie is een veronderstelling die juist is bevonden na te zijn getoetst aan de rede en de kritiek. Om juist te blijven dient een theorie doorlopend te worden getoetst en bekritiseerd, en te worden aangepast aan de wetenschappelijke vooruitgang en nieuw aan het licht gekomen feiten. Indien een theorie als volmaakt wordt beschouwd en niet doorlopend aan de wetenschappelijke ervaring wordt getoetst, wordt zij een doctrine. "
Claude Bernard, 1865

" De wetenschap schuwt het onbepaalde, en wanneer men in de geneeskunde zijn mening stoelt op medische tact, inspiratie of een min of meer vage intuïtie der dingen, plaatst men zich buiten de wetenschap en spreidt men een soort fantasie-geneeskunde ten toon die kan leiden tot grote gevaren door de gezondheid en het leven der zieken over te leveren aan de grillen van een geïnspireerde onwetende. "
Claude Bernard, 1865

Log In